RODA E-arkiv

Svensk leverantör av

RODA e-arkiv

WhiteRed kan nu som första och enda leverantör i Sverige erbjuda allt från konsultstöd och utbildning till fullskalig drift och supportleverans, inklusive tillgång till våra egenutvecklade funktioner och tjänster för RODA e-arkiv.

WhiteRed erbjuder RODA e-arkiv som tjänst, RODA e-arkiv On-Prem, support på svenska samt konsultstöd för frågor gällande RODA e-arkiv. WhiteRed är samarbetspartner med Keep Solutions som utvecklar RODA och bidrar aktivt till vidareutveckling och svenskt språkstöd. För att möta kraven på svenska marknaden har WhiteRed utvecklat bland annat funktionen för sekretessmarkering, ärvning av metadata såsom klassificering, stöd för FGS ärende samt massuppdatering av metadata.

RODA e-arkiv lever upp till Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer, vilket möjliggör en kvalitetssäkrad och framtidssäker överlämning av informationspaket till Riksarkivet. Som enda e-arkiv på svenska marknaden stödjer RODA e-arkiv den europeiska standarden E-ARK CSIP, E-ARK SIP, metadatastandarderna EAD och Dublin Core. (2023-05-25).

RODA e-arkiv är ett helt webbbaserat system för digitalt bevarande som till fullo lever upp till de krav och standarder som ofta efterfrågas i e-arkivsammanhang, såsom OAIS, METS, PREMIS och PAIMAS. Självklart lever RODA e-arkiv även upp till FGS 2.0 och arkivobjekten bevaras i enlighet med europeiska standarden E-ARK AIP.

RODA e-arkiv bygger på öppen källkod och används idag av flera stora svenska myndigheter samt av EU-administrationen.

Versioner av RODA e-arkiv

För att möta behovet hos svenska myndigheter, kommuner och regioner har WhiteRed tillsammans med Keep Solutions skapat en lösning anpassad för den svenska marknaden. Lösningen heter RODA Enterprise SE och bygger på RODA paketerat ihop med ett antal tilläggsfunktioner och tjänster. Som kund går det att välja vilka moduler man vill ska ingå i aktuell lösning.

För myndigheter, kommuner och regioner som har erfarenhet och kompetens av att distribuera programvara med öppen källkod kan RODA Community Edition fungera som ett utmärkt alternativ. Community Edition förlitar sig dock på forumbaserat stöd från open-source communityn och releasecykler som kanske inte alltid stämmer överens med organisationens behov. RODA Enterprise SE tar istället mer hänsyn till, och anpassas utifrån, kundens behov.

Tabellen nedan visar mervärdet av WhiteReds pakterade lösningar.

Produktinnehåll

Ett urval av de funktioner, arkivvårdsjobb och tjänster som erbjuds genom de olika lösningarna.

RODA Community Edition

RODA Enterprise SE som tjänst

RODA Enterprise SE On-Prem

Funktionalitet

ISO 14721 (OAIS)

Alla RODA-produkter är ISO 14721 (OAIS)-kompatibla, vilket ger stöd för inleverans, informationslagring, datahantering, åtkomst och utleverans, administration, bevarandeplanering, riskhantering, representationsinformation med mera.

N
N
N
Återsökning

RODA ger användare sömlös tillgång till digitala tillgångar genom en avancerad åtkomstkatalog via webben med stöd för flera språk. Den här katalogen har robusta sökfunktioner och integrerade visningsvyer för olika filformat inklusive bilder, text, ljud och video, vilket gör att användare enkelt kan hitta och se den information de behöver.

N
N
N
E-ARK SIP och BagIt

RODA har stöd för E-ARK och BagIt Submission Information Packages (SIP). Detta inkluderar grundlig validering av SIP:ar under inleveransprocessen, såväl som möjligheten att omvandla SIP:ar till Archival Information Packages (AIP).

N
N
N
Lagring och gallring

RODA innehåller funktionalitet för definition och implementering av lagrings- och gallringspolicyer. Denna funktion gör det möjligt för användare att fastställa tydliga riktlinjer för hur länge information behöver sparas och hur den ska gallras i enlighet med nationell lagstiftning eller interna regler.

N
N
N
FGS Ärende

Tillför möjlighet att leverera in enligt FGS (1) Ärende. All metadata i standarden indexeras och görs sökbar i e-arkivet.

K
N
N
Behörighet & autentisering

Sekretessnivåer – Funktion som möjliggör sekretessmarkering av material som ligger i, och levereras till, e-arkiv på en skala ifrån 0-5. Detta skapar alternativ för ytterligare granulär behörighetsstyrning samt underlättar vid granskande av material inför utlämning.

Autentiseringstjänster – Stöder integration av olika autentiseringsprotokoll, inklusive LDAP, SAML, OAuth, Azure AD, EU Login, Citizen Card med flera. Även stöd för SSO och MFA finns förberett. Detta gör det möjligt för organisationer att autentisera både användare och tjänster på ett säkert och flexibelt sätt, vilket säkerställer att endast auktoriserade personer och system kan komma åt känslig information.

K
N
N
Teknik & prestanda

Mappspridning – Säkerställer att filerna är jämnt fördelade över filsystemet för att förhindra överutnyttjande av något specifikt lagringsområde. Funktionen möjliggör förlängning av lagringskapacitet utan avbrott i pågående drift.

Drop folders – Underlättar automatiserat, oövervakat intag av inleveranspaket via delade mappar, vilket är avgörande för en smidig integration med andra källsystem.

Skalbarhet – Enstaka nodimplementeringar av RODA kan ha begränsningar när det gäller skalbarhet; de är dock utformade för att optimera prestanda vid bearbetning av stora mängder poster. Detta uppnås genom stöd för parallell exekvering av plugins, vilket möjliggör effektiv bearbetning och hantering av stora datamängder. För organisationer med behov av bearbetning av stora volymer kan RODA distribueras i en klustermiljö, vilket frigör kraften med horisontell skalbarhet. Detta möjliggör obegränsad skalbarhet, vilket gör att systemet kan hantera ett obegränsat antal poster som ger en flexibel och professionell lösning för organisationer med varierande behov.

K
N
N
Arkivportal

Arkivportalen ger allmänheten möjlighet att söka, läsa, ladda ner och beställa handlingar från organisationens e-arkiv. 

K
N
N
Rapportering

Anpassningsbara instrumentpaneler för att stödja välgrundat beslutsfattande och strategisk planering. Den här funktionen möjliggör spårning av nyckelprestandaindikatorer (KPI), riskanalys och andra viktiga uppgifter för databedömning, vilket ger ledningen den information som krävs för att fatta välgrundade beslut och driva framgången för bevarandeprocessen.

K
N
N

Arkivvårdsjobb

Basfunktioner

RODAS basfunktioner är plugins som är specialiserade för bevarandeåtgärder. Dessa är utformade för att utöka funktionaliteten hos RODA.

 • Filformatatsidentifiering – Identifierar och analysera olika filformat. Det ger omfattande information om varje fil, inklusive dess namn, beteckning, version, MIME-typ och PRONOM-identifierare.
 • Virusskanning – Ger robusta säkerhetsfunktioner genom att utnyttja ClamAV antivirusmotor för att skanna filer efter potentiella hot inklusive trojaner, virus, skadlig programvara och annat skadligt innehåll.
 • Återindexering – Bygger om indexerad information från data som lagras. Alla index kan byggas om eller uppdateras från information som finns kvar i lagring.
 • Automatisk inventeringsrapport – Automatiserar genereringen av en detaljerad inventeringsrapport i CSV-format för alla AIP:er och deras motsvarande filer (båda data och metadata) i ett arkiv. Rapporten innehåller teknisk information som t.ex. som SIP ID, AIP ID, representations-ID, filsökväg och kryptografiska hashvärden såsom som SHA-256, MD5 och SHA-1.
 • Massexportering av arkivobjekt (AIP) – Låter dig välja en grupp av AIP:er och exportera dem som en enda ZIP-fil eller mapp. Resultatet sparas på serverfilsystem, som kan nås av användare med nödvändiga behörigheter. Pluginet är särskilt användbar när du behöver exportera ett stort antal AIP:er baserat på specifika sökkriterier.
 • Trunkering av aktivetslogg – Tar bort alla poster från aktivitetsloggen som är äldre än ett visst antal dagar. Loggen bevaras som externa fysiska filer.
N
N
N
Extrahering av metadata och text

Extrahering av metadata – Låter användare extrahera teknisk metadata från ett brett utbud av filformat, inklusive bilder, DICOM-metadata, Photoshop-taggar, metadata från ljud- och videoformat och metadata från kontorsdokument som Microsoft Word, Excel, PowerPoint eller OpenDocument-format. Verktyget kan till exempel extrahera information om bildupplösning, färgrymd, komprimeringstyp och andra tekniska detaljer som kan användas för att bedöma digitala bilders kvalitet och autenticitet.

Textindexering av dokument – Extraherar både teknisk metadata och textinnehåll från ett stort antal dokumentformat inklusive (men inte begränsat till) Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), PDF, RTF, ODT, HTML, XML, etc.

OCR-tolkning – Designat för att extrahera maskinskriven eller tryckt text från digitaliserade bilder, vilket gör det till ett viktigt verktyg för yrkesverksamma inom olika områden, inklusive dataanalys, dokumenthantering och forskning. Pluginet stöder ett brett utbud av bildformat och kan extrahera text från bilder med en minsta upplösning på 300 DPI, lågt brus och minimal utvidgning, erosion, rotation och skevhet.

K
N
N
Validering

Validering av PDF/A – Ett verktyg utformat för att säkerställa
överensstämmelse med ISO-standardiserade Portable Document Format (PDF) specifikation för arkivering och långtidsbevarande av elektroniska dokument. Pluginet validerar PDF-filer mot PDF/A-specifikationen som ställer begränsningar och krav på ”bas” PDF-standarderna, inklusive PDF 1.4 för PDF/A-1 och ISO 32000 för PDF/A-2 och PDF/A-3 samt en uppsättning ytterligare tredjepartsstandarder. PDF/A-specifikationen förbjuder funktioner som inte främjar långsiktig arkivering, som t.ex. teckensnittslänkning och kryptering.

K
N
N
Konvertering

Konvertering av dokument – Ett mångsidigt verktyg för att konvertera ett brett utbud av office-filformat. De format som stöds inkluderar Microsoft Office-format, Open Document Format (odt), Microsoft Office Open/Microsoft OOXML (ooxml), Portable Document Format (pdf), HTML (html), XHTML (xhtml), Rich Text Format (rtf), Docbook (docbook) och många andra.

Konvertering av bilder – Ett verktyg för att enkelt konvertera mellan över 200 olika bildformat inklusive PNG, JPEG, JPEG-2000, GIF, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF och SVG.

K
N
N
Digitala signaturer

Validering av digitala signaturer – Utför en omfattande utvärdering av inbäddade digitala signaturer i filer för att säkerställa deras giltighet. Den här uppgiften stöder verifiering av digitala signaturer i följande filformat: PDF, Microsoft Office-format (som .docx, xslx och .pptx) och OpenDocument-format (som .odt, .ods och .odp). 

K
N
N
Riskbedömning

Verifiering av integritet på filnivå – Beräknar fixitets-/kontrollsummainformationen för filer i ett Archival Information Package (AIP) och verifierar om denna information skiljer sig från informationen som lagras i bevarandemetadata. 

K
N
N
Underhåll

Massuppdatering av metadata – Verktyget för snabb och effektiv uppdatering av beskrivande metadata för flera poster samtidigt. Massuppdateringen sker genom att man söker fram exempelvis ett ord eller en fras som uppfyller vissa kriterier och ersätter med ett annat.

Behörighetshantering av arkivobjekt (AIP) – Gör det möjligt för användare att uppdatera behörigheter för valda AIP:er genom att lägga till eller ta bort grupper, användare eller ställa in specifika behörigheter.

K
N
N
E-ARK DIP

Generering av E-ARK DIP – Skapar eller uppdaterar METS-manifestfiler baserat på information som innehåller en vald uppsättning metadata och representationer tillgängliga på AIP. Resultatet är en DIP (Dissemination Information Package) som är kompatibelt med E-ARK-specifikationen redo att levereras ut.

K
N
N

Tjänster

Utveckling och anpassning för svensk marknad

Denna tjänst är utformad för att ge organisationer flexibilitet och kontroll de behöver för att uppfylla sina behov genom att skapa nya plugins eller integrationer som är skräddarsydda för deras specifika krav. Tjänsten täcker hela livscykeln för mjukvaruutveckling – från design och planering till kodning, testning och implementering.

K
N
N
Patchar och uppdateringar

Säkerhetsuppdateringar och nya funktioner släpps löpande och blir tillgängliga för de kunder som har RODA e-arkiv som tjänst och RODA e-arkiv on-prem.

K
N
N
Färdig och kundanpassad produktionsmiljö

Den färdiga produktionsmiljön innehåller den aktuella organisationens grafiska profil samt konfiguration och distribution med Docker-container, vilket säkerställer en smidig och effektiv implementation. Målet är att förse organisationer med en nyckelfärdig lösning redo att användas.

K
N
N
Svensk användarförening

WhiteRed bjuder in till årlig användarträff. Vi samlar in krav på och önskemål om utveckling samt förbättringar av RODA.

K
N
N
Utbildning

I RODA e-arkiv som tjänst och RODA e-arkiv on-prem ingår utbildningspaket för arkivarier och administratörer som ger nödvändig kunskap och färdigheter för att effektivt hantera e-arkivet och kommande anslutningsprojekt. Målet med utbildningen är att utrusta individer med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att säkerställa att organisationens information hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter. Detta inkluderar djupgående utbildningssessioner med svensktalande utbildare.

K
N
N
Support på svenska

I RODA som tjänst och RODA on-prem ingår 1-3:e linjens supporttjänster med svensktalande support. Detta inkluderar en helpdesk, servicenivåavtal (SLA), ticket-plattform, säkerhetskorrigeringar, tillgänglighetsövervakning och användaråtkomst till statistik.

K
N
N
Drift och övervakning

RODA hanteras till fullo av WhiteReds driftavdelning i svensk datahall. Systemtjänster övervakas 24/7 och larm hanteras av egen NOC.

K
N
K
Backup

Automatiska backuper både i primär och sekundär datahall. Backuper återställningstestas och kvalitetssäkras kontinuerligt.

K
N
K
Kapacitetshantering

RODA driftas i skalbar miljö som kan anpassas efter kundens behov.

K
N
K

Versioner av RODA e-arkiv

RODA e-arkiv Community Edition fungerar som ett utmärkt alternativ för de som har erfarenhet och kompetens av att distribuera programvara med öppen källkod eller bara vill utforska och experimentera. Community Edition förlitar sig på forumbaserat stöd från open-source communityn och releasecykler som kanske inte alltid stämmer överens med organisationens behov.

För att bättre möta behovet hos svenska myndigheter, kommuner och regioner har WhiteRed tillsammans med Keep Solutions paketerat RODA e-arkiv som tjänst eller On-Prem.

Tabellen nedan visar mervärdet i våra pakterade lösningar.

Produktinnehåll

Ett urval av de funktioner, arkivvårdsjobb och tjänster som erbjuds genom de olika lösningarna.

RODA Community Edition    

RODA e-arkiv som tjänst

RODA e-arkivs on-prem

 

Funktionalitet

ISO 14721 (OAIS)

Alla RODA-produkter är ISO 14721 (OAIS)-kompatibla, vilket ger stöd för inleverans, informationslagring, datahantering, åtkomst och utleverans, administration, bevarandeplanering, riskhantering, representationsinformation med mera.

Återsökning

RODA ger användare sömlös tillgång till digitala tillgångar genom en avancerad åtkomstkatalog via webben med stöd för flera språk. Den här katalogen har robusta sökfunktioner och integrerade visningsvyer för olika filformat inklusive bilder, text, ljud och video, vilket gör att användare enkelt kan hitta och se den information de behöver.

E-ARK SIP och BagIt

RODA har stöd för E-ARK och BagIt Submission Information Packages (SIP). Detta inkluderar grundlig validering av SIP:ar under inleveransprocessen, såväl som möjligheten att omvandla SIP:ar till Archival Information Packages (AIP).

Lagring och gallring

RODA innehåller funktionalitet för definition och implementering av lagrings- och gallringspolicyer. Denna funktion gör det möjligt för användare att fastställa tydliga riktlinjer för hur länge information behöver sparas och hur den ska gallras i enlighet med nationell lagstiftning eller interna regler.

FGS Ärende

Tillför möjlighet att leverera in enligt FGS (1) Ärende. All metadata i standarden indexeras och görs sökbar i e-arkivet.

Behörighet & autentisering

Sekretessnivåer – Funktion som möjliggör sekretessmarkering av material som ligger i, och levereras till, e-arkiv på en skala ifrån 0-5. Detta skapar alternativ för ytterligare granulär behörighetsstyrning samt underlättar vid granskande av material inför utlämning.

Autentiseringstjänster – Stöder integration av olika autentiseringsprotokoll, inklusive LDAP, SAML, OAuth, Azure AD, EU Login, Citizen Card med flera. Även stöd för SSO och MFA finns förberett. Detta gör det möjligt för organisationer att autentisera både användare och tjänster på ett säkert och flexibelt sätt, vilket säkerställer att endast auktoriserade personer och system kan komma åt känslig information.

Teknik & prestanda

Mappspridning – Säkerställer att filerna är jämnt fördelade över filsystemet för att förhindra överutnyttjande av något specifikt lagringsområde. Funktionen möjliggör förlängning av lagringskapacitet utan avbrott i pågående drift.

Drop folders – Underlättar automatiserat, oövervakat intag av inleveranspaket via delade mappar, vilket är avgörande för en smidig integration med andra källsystem.

Skalbarhet – Enstaka nodimplementeringar av RODA kan ha begränsningar när det gäller skalbarhet; de är dock utformade för att optimera prestanda vid bearbetning av stora mängder poster. Detta uppnås genom stöd för parallell exekvering av plugins, vilket möjliggör effektiv bearbetning och hantering av stora datamängder. För organisationer med behov av bearbetning av stora volymer kan RODA distribueras i en klustermiljö, vilket frigör kraften med horisontell skalbarhet. Detta möjliggör obegränsad skalbarhet, vilket gör att systemet kan hantera ett obegränsat antal poster som ger en flexibel och professionell lösning för organisationer med varierande behov.

Arkivportal

Arkivportalen ger allmänheten möjlighet att söka, läsa, ladda ner och beställa handlingar från organisationens e-arkiv. 

Rapportering

Anpassningsbara instrumentpaneler för att stödja välgrundat beslutsfattande och strategisk planering. Den här funktionen möjliggör spårning av nyckelprestandaindikatorer (KPI), riskanalys och andra viktiga uppgifter för databedömning, vilket ger ledningen den information som krävs för att fatta välgrundade beslut och driva framgången för bevarandeprocessen.

Arkivvårdsjobb

Basfunktioner

RODAS basfunktioner är plugins som är specialiserade för bevarandeåtgärder. Dessa är utformade för att utöka funktionaliteten hos RODA.

 • Filformatatsidentifiering – Identifierar och analysera olika filformat. Det ger omfattande information om varje fil, inklusive dess namn, beteckning, version, MIME-typ och PRONOM-identifierare.
 • Virusskanning – Ger robusta säkerhetsfunktioner genom att utnyttja ClamAV antivirusmotor för att skanna filer efter potentiella hot inklusive trojaner, virus, skadlig programvara och annat skadligt innehåll.
 • Återindexering – Bygger om indexerad information från data som lagras. Alla index kan byggas om eller uppdateras från information som finns kvar i lagring.
 • Automatisk inventeringsrapport – Automatiserar genereringen av en detaljerad inventeringsrapport i CSV-format för alla AIP:er och deras motsvarande filer (båda data och metadata) i ett arkiv. Rapporten innehåller teknisk information som t.ex. som SIP ID, AIP ID,  representations-ID, filsökväg och kryptografiska hashvärden såsom som SHA-256, MD5 och SHA-1.
 • Massexportering av arkivobjekt (AIP) – Låter dig välja en grupp av AIP:er och exportera dem som en enda ZIP-fil eller mapp. Resultatet sparas på serverfilsystem, som kan nås av användare med nödvändiga behörigheter. Pluginet är särskilt användbar när du behöver exportera ett stort antal AIP:er baserat på specifika sökkriterier.
 • Trunkering av aktivetslogg – Tar bort alla poster från aktivitetsloggen som är äldre än ett visst antal dagar. Loggen bevaras som externa fysiska filer.

Extrahering

Extrahering av metadata – Låter användare extrahera teknisk metadata från ett brett utbud av filformat, inklusive bilder, DICOM-metadata, Photoshop-taggar, metadata från ljud- och videoformat och metadata från kontorsdokument som Microsoft Word, Excel, PowerPoint eller OpenDocument-format. Verktyget kan till exempel extrahera information om bildupplösning, färgrymd, komprimeringstyp och andra tekniska detaljer som kan användas för att bedöma digitala bilders kvalitet och autenticitet.

Textindexering av dokument – Extraherar både teknisk metadata och textinnehåll från ett stort antal dokumentformat inklusive (men inte begränsat till) Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), PDF, RTF, ODT, HTML, XML, etc.

OCR-tolkning – Designat för att extrahera maskinskriven eller tryckt text från digitaliserade bilder, vilket gör det till ett viktigt verktyg för yrkesverksamma inom olika områden, inklusive dataanalys, dokumenthantering och forskning. Pluginet stöder ett brett utbud av bildformat och kan extrahera text från bilder med en minsta upplösning på 300 DPI, lågt brus och minimal utvidgning, erosion, rotation och skevhet.

Validering

Validering av  PDF/A – Ett verktyg utformat för att säkerställa
överensstämmelse med ISO-standardiserade Portable Document Format (PDF) specifikation för arkivering och långtidsbevarande av elektroniska dokument. Pluginet validerar PDF-filer mot PDF/A-specifikationen som ställer begränsningar och krav på ”bas” PDF-standarderna, inklusive PDF 1.4 för PDF/A-1 och ISO 32000 för PDF/A-2 och PDF/A-3 samt en uppsättning ytterligare tredjepartsstandarder. PDF/A-specifikationen förbjuder funktioner som inte främjar långsiktig arkivering, som t.ex. teckensnittslänkning och kryptering.

Konvertering

Konvertering av dokument – Ett mångsidigt verktyg för att konvertera ett brett utbud av office-filformat. De format som stöds inkluderar Microsoft Office-format, Open Document Format (odt), Microsoft Office Open/Microsoft OOXML (ooxml), Portable Document Format (pdf), HTML (html), XHTML (xhtml), Rich Text Format (rtf), Docbook (docbook) och många andra.

Konvertering av bilder – Ett verktyg för att enkelt konvertera mellan över 200 olika bildformat inklusive PNG, JPEG, JPEG-2000, GIF, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF och SVG.

Digitala signaturer

Validering av digitala signaturer – Utför en omfattande utvärdering av inbäddade digitala signaturer i filer för att säkerställa deras giltighet. Den här uppgiften stöder verifiering av digitala signaturer i följande filformat: PDF, Microsoft Office-format (som .docx, xslx och .pptx) och OpenDocument-format (som .odt, .ods och .odp). 

Riskbedömning

Verifiering av integritet på filnivå – Beräknar fixitets-/kontrollsummainformationen för filer i ett Archival Information Package (AIP) och verifierar om denna information skiljer sig från informationen som lagras i bevarandemetadata. 

Underhåll

Massuppdatering av metadata – Verktyget för snabb och effektiv uppdatering av beskrivande metadata för flera poster samtidigt. Massuppdateringen sker genom att man söker fram exempelvis ett ord eller en fras som uppfyller vissa kriterier och ersätter med ett annat.

Behörighetshantering av arkivobjekt (AIP) – Gör det möjligt för användare att uppdatera behörigheter för valda AIP:er genom att lägga till eller ta bort grupper, användare eller ställa in specifika behörigheter.

E-ARK DIP

Generering av E-ARK DIP – Skapar eller uppdaterar METS-manifestfiler baserat på information som innehåller en vald uppsättning metadata och representationer tillgängliga på AIP. Resultatet är en DIP (Dissemination Information Package) som är kompatibelt med E-ARK-specifikationen redo att levereras ut.

Tjänster

Utveckling och anpassning för svensk marknad

Denna tjänst är utformad för att ge organisationer flexibilitet och kontroll de behöver för att uppfylla sina behov genom att skapa nya plugins eller integrationer som är skräddarsydda för deras specifika krav. Tjänsten täcker hela livscykeln för mjukvaruutveckling – från design och planering till kodning, testning och implementering.

Patchar och uppdateringar

Säkerhetsuppdateringar och nya funktioner släpps löpande och blir tillgängliga för de kunder som har RODA e-arkiv som tjänst och RODA e-arkiv on-prem.

Färdig och kundanpassad produktionsmiljö

Den färdiga produktionsmiljön innehåller den aktuella organisationsens grafiska profil samt konfiguration och distribution med Docker-container, vilket säkerställer en smidig och effektiv implementation. Målet är att förse organisationer med en nyckelfärdig lösning redo att användas.

Svensk användarförening

WhiteRed bjuder in till årlig användarträff. Vi samlar in krav på och önskemål om utveckling samt förbättringar av RODA.

Utbildning

I RODA e-arkiv som tjänst och RODA e-arkiv on-prem ingår utbildningspaket för arkivarer och administratörer som ger nödvändig kunskap och färdigheter för att effektivt hantera e-arkivet och kommande anslutningprojekt. Målet med utbildningen är att utrusta individer med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att säkerställa att organisationens information hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter. Detta inkluderar djupgående utbildningssessioner med svensktalande utbildare.

Support på svenska

I RODA som tjänst och RODA on-prem ingår 1-3:e linjens supporttjänster med svensktalande support. Detta inkluderar en helpdesk, servicenivåavtal (SLA), ticket-plattform, säkerhetskorrigeringar,  tillgänglighetsövervakning och användaråtkomst till statistik.

Drift och övervakning

RODA hanteras till fullo av WhiteReds driftavdelning i svensk datahall. Systemtjänster övervakas 24/7 och larm hanteras av egen NOC.

 

Backup

Automatiska backuper både i primär och sekundär datahall. Backuper återställningstestas och kvalitetssäkras kontinuerligt.

 

Kapacitetshantering

RODA driftas i skalbar miljö som kan anpassas efter kundens behov.

 

WhiteReds RODA-tjänster

RODA On-Prem

Svensktalande support

Plugins och funktioner anpassade för den svenska marknaden

Användarförening

Utbildning

RODA som tjänst

Färdig produktions- och testmiljö

Svensk lagring och drift

Svensktalande support

Plugins och funktioner anpassade för den svenska marknaden

Användarförening

 Utbildning

RODA konsult

Projektledning

Tekniska konsulter

Utbilldning

Avropa tjänster och produkter

Du som statlig myndighet, kommun eller region, som är avropsberättigad, kan enkelt avropa våra tjänster och produkter via följande ramavtal från Kammarkollegiet:

 

WhiteReds e-arkivstjänster

WhiteRed har erfarenhet och kompetens av projektering, kravställning, upphandling, införande samt anslutning av verksamhetssystem till flera olika e-arkiv på marknaden. Det gäller både enstaka avställningar eller anslutning för kontinuerlig leverans. Klicka nedan för att läsa mer om våra andra konsulttjänster inom e-arkiv.

Samarbetspartner

Omdömen

Whitered tillförde ett kompetent stöd med drivkraft framåt, de är lätta att samarbeta med och ett fantastiskt effektivt bollplank. På ett pedagogiskt sätt skapade de en större förståelse för arbetsuppgiften i sin helhet och hur man ska tänka för att nå ett lyckat resultat.

Theresia Nielsen & Marianne Söderman
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Tack vare WhiteReds engagemang i vårt första e-arkivprojekt gick vi i mål!

Viveca Nyström
Kommunarkivarie Lerums kommun

Tack för ett proffsigt bemötande och snabb hjälp, ni är bäst!

Recension från Google

Läs mer om våra kunder här.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra e-arkivstjänster? Fyll i kontaktformuläret eller ring Anna Wedenryd, affärsområdeschef.

+46 729 74 74 58

14 + 5 =

ISO-certifieringar

 

Kontakta oss

+46 (0)303-501 28

Org. nr. 559010-9129

Besök oss

White Red Consulting AB
Strandvägen 37A
SE-444 31 Stenungsund
Sweden